Kancelaria Adwokacka Monika Piech-BalickaBezpieczeństwoZaufanieProfesjonalizmSzybkośćKompetencje
Zadzwoń do nas! 42 633 45 45 502 412 081
Napisz do nas

FAQ


 

Pytania o tematyce prawnej zadawane adwokatom i radcom prawnym

Adwokaci i radcowie prawni w Kancelarii udzielając porad prawnych bardzo często spotykają się z podobnymi pytaniami zadawanymi przez klientów. Są to zwykle pytania dotyczące podstawowych zasad zachowania w określonych sytuacjach prawnych i każdy powinien znać na nie odpowiedzi lub wiedzieć gdzie je znaleźć. Poniżej znajduje się lista takich pytań wraz odnośnikami do informacji. Pytania pogrupowane są w bloki tematyczne, aby ułatwić korzystanie z tej formy pomocy prawnej.

Zwracamy uwagę, że materiał ten ma charakter tylko informacyjny i nie może być traktowany jako sposób postępowania w każdej sytuacji. Każdy przypadek jest indywidualny i wymaga dedykowanego podejścia. Udzielenie skutecznej pomocy prawnej jest możliwe jedynie w sytuacji dokładnego zapoznania się z faktami i dokumentami danego przypadku.

Lista jest stale rozbudowywana i uzupełniana o kolejne bloki tematyczne.

 

Sprawy rozwodowe:

Co to jest trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego?

Mąż lub żona mogą zażądać rozwodu tylko wtedy, gdy nastąpił między nimi zupełny i trwały rozkład pożycia. Obie te przesłanki powinny wystąpić łącznie. Pożycie małżeńskie to ogół więzi duchowych, fizycznych i gospodarczych, które powstały pomiędzy małżonkami przed i w trakcie trwania ich związku. Przyjmuje się, że rozkład pożycia jest trwały, jeśli ...

Jak napisać pozew o rozwód?

Pozew o rozwód musi mieć formę pisemną. W pierwszej części należy wpisać miejsce i datę sporządzenia pozwu, oznaczyć sąd, do którego jest on kierowany oraz wskazać strony rozwodu. W dalszej części należy sformułować swoje roszczenia i je uzasadnić popierając odpowiednimi dowodami wskazującymi na dane okoliczności. Wnosząc pozew o rozwód …

Jak powinien wyglądać pozew o rozwód z orzekaniem o winie?

Wzór pozwu o rozwód z orzekaniem o winie w PDF do pobrania ze strony Kancelarii Adwokackiej Moniki Piech-Balickiej. Przykładowy pozew o rozwód, który należy dostosować do indywidualnej sytuacji prawnej. Treść pozwu przed złożeniem w sądzie warto skonsultować z adwokatem lub radcą prawnym ...

Jak powinien wyglądać pozew o rozwód bez orzekania o winie?

Wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie w PDF do pobrania ze strony Kancelarii Adwokackiej Moniki Piech-Balickiej. Przykładowy pozew o rozwód, który należy dostosować do indywidualnej sytuacji prawnej. Treść pozwu przed złożeniem w sądzie warto skonsultować z adwokatem lub radcą prawnym ...

Jak wygląda rozprawa rozwodowa?

Rozprawa rozwodowa odbywa się bez udziału publiczności i przy drzwiach zamkniętych, chyba że obie strony żądają publicznego rozpoznania sprawy, a sąd uzna, że jawność nie zagraża moralności. Podczas posiedzenia sądu w sprawie rozwodowej na sali mogą być obecni ...

O co pyta sąd podczas rozprawy rozwodowej?

Pytania, które sąd na pewno zada podczas sprawy rozwodowej. Kiedy małżonkowie zawarli związek małżeński? Kiedy i dlaczego związek zaczął się psuć? Zdrada małżonka, nadużywanie alkoholu, stosowanie przemocy, unikanie łożenia na utrzymanie rodziny itp. Kiedy nastąpił rozpad pożycia małżeńskiego ...

Co może być dowodem w sprawie rozwodowej?

Najważniejszymi i najczęściej stosowanymi dowodami w sprawie rozwodowej są: przesłuchanie małżonków, przesłuchanie świadków, zdjęcia, filmy, nagrania dźwięku, e-maile, zrzuty ekranów komputera, dane z forów internetowych, mediów społecznościowych, bilingi z telefonów, wydruki wiadomości SMS, dokumenty ...

Czy dzieci mogą zeznawać w sprawie rozwodowej?

W sprawach o rozwód i separację świadkiem nie może być żadne dziecko, które nie ukończyło 13 lat. Dzieci rozwodzących się małżonków nie mogą być przesłuchane w charakterze świadków, jeśli nie ukończyły 17 lat. Ograniczenia te dotyczą też małoletnich przysposobionych ...

Czy sąd może odmówić orzeczenia rozwodu?

Sąd nie orzeknie rozwodu, gdy wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci, rozwód byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozpadu, a małżonek niewinny nie wyraża zgody na rozwód i jego odmowa nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego …

Czym się różni rozwód z orzekaniem o winie od rozwodu bez orzekania o winie?

Rozwód może być orzeczony z winy męża, żony, albo z winy obu stron. Przy ustalaniu winy nie jest istotne, który z małżonków był bardziej winny. Jeśli zawiniły obie strony, sąd orzeknie rozwód z winy obu małżonków. Często się zdarza, że powód wskazuje drugiego małżonka jako wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego ...

Jak wnieść apelację od wyroku rozwodowego?

Apelację od wyroku rozwodowego może wnieść każdy z małżonków, który jest niezadowolony z wyroku wydanego przez sąd pierwszej instancji. W apelacji trzeba koniecznie wskazać wyrok, od którego się ją wnosi, trzeba wyraźnie wskazać czy zaskarża się go w całości czy w części, a także zwięźle przedstawić zarzuty i je uzasadnić. Apelacja powinna ...  

Czy można cofnąć pozew o rozwód?

Pozew o rozwód mozna cofnąć praktycznie na kazdym etapie. Pozew rozwodowy mozna wycofac przed rozprawą, a nawet po wydaniu wyropu rozwodowego. Trzeba jednak pamiętać, ze znaczenie ma moment wycofania pozwu rozwodowego oraz etap, na którym znajduje się sprawa rozwodowa. Od tego zalezy tez, czy sąd zwróci opłatę za pozew ...

Co to jest separacja?

Orzeczenie separacji ma praktycznie takie same skutki jak orzeczenie rozwiązania małżeństwa przez rozwód. Orzeczenie separacji nie rozwiązuje małżeństwa, tak jak ma to miejsce w przypadku rozwodu, ale niesie za sobą określone skutki prawne. Celem separacji jest danie czasu na rozwiązanie konfliktów, które nie muszą skończyć się …

Co sąd bierze pod uwagę  ustalając wysokość alimentów na dziecko?

Wysokość alimentów na dziecko, czyli to jaką kwotę pieniędzy będzie płacił każdy z rozstających się małżonków na utrzymanie i wychowanie swego dziecka, jest jednym z obowiązkowych punktów wyroku rozwodowego. Ustalając wysokość alimentów, sąd bierze pod uwagę usprawiedliwione potrzeby dziecka oraz możliwości zarobkowe i majątkowe rodziców …

Jak można uzyskać alimenty na dziecko od osoby mieszkającej w UK?

Uzyskanie alimentów od dłużnika przebywającego za granicą jest możliwe. To, że dłużnik wyjechał z Polski i nieznany jest jego adres zamieszkania nie oznacza, że nie uda się z niego ściągnąć alimentów. Jak uzyskać alimenty od osoby mieszkają Wielkiej Brytanii oraz innych krajach UE? Procedura egzekucji alimentów od osoby przebywającej zagranicą …

Kontakty ojca z dzieckiem po rozwodzie?

Rozwód często prowadzi do ograniczenia bądź wręcz utraty kontaktu z jednym z rodziców, którym najczęściej jest ojciec dziecka. Polskie sądy w większości przypadków orzekają, iż stałym miejscem zamieszkania dziecka po rozwodzie jest miejsce zamieszkania matki dziecka, co czasami powoduje pozbawienie kontaktu ojca z dzieckiem …

Kiedy żona może dostać alimenty dla siebie?

Aby uzyskać alimenty od byłego małżonka, trzeba zgłosić taki wniosek na rozprawie w obecności drugiego małżonka lub pisemnie. Warunkiem przyznania przez sąd alimentów jest to, by żądający alimentów małżonek, znajdował się w niedostatku. Prawo do alimentów przysługuje małżonkowi jedynie pod warunkiem …

Jak przeprowadza się podział majątku po rozwodzie?

Podziału majątku można domagać się po ustaniu wspólności majątkowej. Najczęściej do podziału majątku dochodzi po rozwodzie lub po ustanowieniu rozdzielności majątkowej. Podział majątku może być określony w sądowym postępowaniu nieprocesowym, w wyroku orzekającym rozwód lub separację lub na mocy umowy zawartej między małżonkami …

Czyje będzie mieszkanie po rozwodzie i kto będzie spłacał kredyt?

Mieszkanie czy dom jest szczególnym składnikiem majątku dorobkowego małżonków. Kwestia sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania po rozwodzie jest jednym z obowiązkowych elementów, które muszą się znaleźć w wyroku rozwodowym. Kto będzie spłacał wspólny kredyt na mieszkanie? Co się stanie z mieszkaniem komunalnym, spółdzielczym, a co ze służbowym? …

Kiedy korzystna jest rodzielność majątkowa?

Ustanowienie rozdzielnośći majątkowej w trakcie małżeństwa to sposób na uniknięcie odpowiedzialności na długi współmałżonka prowadzącego działalność gospodarczą. Długi te mogą wynikać z zaległości wobec kontrahentów, fiskusa oraz ZUS. Rodzielność majątkowa to również sposób na podział majątku jeszcze przed rozwodem. Rozdzielność majątkowa jest korzystna również wtedy gdy do powstawania majątku przyczynia się tylko jeden z małżonków …

Kiedy można ustanowić rozdzielność majątkową z datą wsteczną?

Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną może być ustanowiona jedynie w przypadku zaistnienia ważnych powodów. Takim powodem będzie separacja faktyczna, a co za tym idzie brak możliwości wspólnego zarządzania majątkiem. Rozdzielność majątkową z datą wsteczną ustanawia się, gdy zagrożone jest dobro rodziny bądż małżonka. Sprawami o ustanowienie rozdzielności z datą wsteczną zajmują się sądy rejonowe i nie ma możliwości …

Jak można znieść współwłasność nieruchomości?

Konieczność zniesienia współwłasności nieruchomości może pojawić się przy okazji podziału majątku po rozwodzie, działu spadku lub po prostu zniesienia współwłasności nieruchomości nabytej wspólnie z innymi osobami. Zniesienie współwłasności nieruchomości można przeprowadzić w drodze umowy pomiędzy współwłaścicielami, albo na skutek wydania postanowienia przez sąd …

Zaprzeczenie ojcostwa - kto może wnieść pozew?

Gdy istnieje podejrzenie, że ojcem dziecka jest ktoś inny, przysługuje prawo wniesienia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa. Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa  może wytoczyć mąż matki uznany za ojca, matka dziecka, a także dziecko. Trzeba jednak zachować odpowiedni termin i spełnić pewne wymogi formalne …

Jaka jest liczba rozwodów w Polsce?

Statystyka rozwodów w Polsce. W 2000 roku rozwiodło się 42 tysiące par, natomiast w 2013 roku rozpadło się już 66 tys. małżeństw. Jakie małżeństwa rozpadają się najczęściej? …

Ile jest rozwodów w starszym wieku?

Liczba rozwodów, na które decydują się ludzie po 50-tym roku życia, Statystyka rozwodów z 20-, 30- letnim stażem małżeńskim …

Co to są mediacje? 

Mediacje są próbą ugodowego rozwiązania konfliktu. Przy udziale mediatora strony konfliktu podejmują próbę wypracowania kompromisu satysfakcjnującego obie strony. Na mediacje może skierować sąd, bądź strony mogą same zgłosić się do mediatora w celu rozwiązania problemu. Mediacje można prowadzić w sprawach rodzinych, o podział majątku, biznesowe, o zapłatę, alimenty i we wszystkich innych sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody ...

 

Sprawy spadkowe:

Kto dziedziczy spadek po zmarłej osobie?

Po śmierci bliskiej osoby spadek po niej możemy odziedziczyć na podstawie testamentu pozostawionego przez spadkodawcę lub według reguł dziedziczenia ustawowego, a więc  zasad prawa spadkowego ustalonych w kodeksie cywilnym. Określają one również kolejność dziedziczenia …

Czy testament trzeba spisać u notariusza?

Nie ma obowiązku spisania testamentu u notariusza, nie ma też konieczności notarialnego  potwierdzania testamentu. Jeśli testament spełnia wymogi formalne wystarczy go spisać własnoręcznie. Decydując się na własnoręczne spisanie testamentu trzeba zdawać sobie sprawę, że …

Jakie zasady obowiązują przy własnoręcznym pisaniu testamentu?

Pisząc własnoręczny testament trzeba pamiętać o kilku zasadach, od spełnienia których będzie zależeć, czy testament będzie ważny, czy będzie go można podważyć lub unieważnić. Najważniejsze jest, aby testament spisać w całości własnoręcznie, a nie tylko podpisać. Konieczne jest też oznaczenie …

Jak wygląda prawidłowy wzór testamentu?

Wzory testamentów w PDF przygotowane przez Kancelarię Adwokacką Moniki Piech-Balickiej do pobrania. Przykładowe teksty testamentów, które należy dostosować do indywidualnej sytuacji osoby sporządzającej swoją ostatnią wolę …

W jaki sposób można potwierdzić prawo do spadku?

Potwierdzenia prawa do spadku można dokonać na drodze sądowej bądź u notariusza. Niezależnie od sposobu dziedziczenia, na drodze dziedziczenia ustawowego lub na bazie testamentu, konieczne jest uzyskanie dokumentu potwierdzającego prawo do spadku, które można uzyskać …

Komu należy się zachowek? Kto musi zapłacić zachowek?

Przez zachowek rozumie się określoną co do wielkości część spadku, jaka z woli ustawodawcy ma przypaść osobom najbliższym spadkodawcy niepowołanym do spadku. Zachowek ma chronić osoby najbliższe dla spadkodawcy przed krzywdzącym dla nich rozporządzeniem majątkiem uczynionym na rzecz osób trzecich lub dalszych spadkobierców …

Jak można wydziedziczyć?

Wydziedziczenie to pozbawienie zachowku. Wydziedziczenie ma na celu pozbawienie konkretnych osób korzyści wynikających z dziedziczenia. Większość ludzi mówiąc „wydziedziczę cię!” ma na myśli chęć pozbawienia kogoś spadku. Jest to błędna opinia, ponieważ wydziedziczenie to nie to samo co wykluczenie z dziedziczenia czy pominięcie w testamencie …

 

Sprawy o odszkodowania:

Jak zachować się podczas kolizji drogowej lub wypadku?

Wskazówki dotyczące zachowania podczas kolizji drogowej lub wypadku aby uniknąć problemów z uzyskaniem odszkodowania. Czy wezwać policję czy wystarczy spisać oświadczenie? Czy zjechać na pobocze czy lepiej pozostawić auto na miejscu zdarzenia? Jakie dokumenty musimy posiadać? …

Jakie obowiązki mają uczestnicy wypadku lub kolizji drogowej?

Obowiązki przy zaistnieniu wypadku drogowego ciążą na uczestnikach wypadku drogowego. Określone czynności dotyczą zarówno sprawcę jak i pokrzywdzonego. Co należy zrobić w przypadku, gdy na skutek wypadku jest osoba zabita lub ranna, aby uniknąć odpowiedzialności za określone wykroczenie, a niekiedy nawet za przestępstwo …

Jak postępować w razie wypadku przy pracy?

Wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, do którego doszło w trakcie wykonywania zadań służbowych, którego efektem jest uraz ciała lub śmierć pracownika. Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać w razie wypadku jest wezwanie pomocy. Powinien to zrobić sam poszkodowany, o ile jest w stanie lub inna osoba, która zauważyła zdarzenie. Po wezwaniu pomocy …

Jakie są szanse na odszkodowanie za błąd w sztuce lekarskiej?

Błędem lekarskim jest czynność lub zaniechanie lekarza w zakresie diagnozy i terapii, niezgodna z nauką medyczną w zakresie dla lekarza dostępnym. Lekarz może ponosić odpowiedzialność, gdy jego działaniu lub zaniechaniu można przypisać winę, a skutkiem zawinionego działania lub zaniechania będzie szkoda. Pacjent, który skutecznie chce dochodzić odszkodowania za błąd w sztuce lekarskiej od lekarza, musi …

Zmiany w przepisach drogowych w 2015 - czego dotyczą?

Surowsze przepisy dotyczące ruchu drogowego i kierowców obowiązujące od 18 maja 2015 r. Najważniejsze zmiany to utrata prawa jazdy za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h lub za przewożenie zbyt dużej liczby pasażerów, wydłużenie okresu zakazu prowadzenie pojazdów dla pijanych kierowców, wysokie kary finansowe za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu …

Przewożenie dziecka w samochodzie - zmiany przepisów 2015

Nowe przepisy dotyczące przewozu dzieci w samochodach obowiązujące od dnia 15 maja 2015 roku. Nowelizacja „Prawa o ruchu drogowym” przewiduje zakaz przewożenia dzieci do lat 3 pojazdami niewyposażonymi w pasy bezpieczeństwa, zakaz przewożenia dzieci poniżej 150 cm wzrostu na przednim siedzeniu bez fotelika bezpieczeństwa, zniesienie granicy wieku 12 lat dla …

Kiedy należy się odszkodowanie za wypadek przy pracy?

W przepisach rozróżnia się „wypadki przy pracy”, przewidziane dla osób na etacie oraz „zdarzenia uznawane za wypadki przy pracy” dla pracujący na umowie-zlecenie i samozatrudnionych. Odszkodowanie i płatne zwolnienie przysługują obu grupom pracowników pod warunkiem opłacania składek ubezpieczenia wypadkowego. Niestety odszkodowanie nie przysługuje …

  

Windykacja należności, spłata długów, problemy z dłużnikami:

Czy osoba fizyczna może ogłosić upadłość?

Wcześniej ogłoszenie upadłości zarezerwowane było tylko dla przedsiębiorców. Po zmianie przepisów osoby fizyczne również moglą ogłosić upadłość konsumencką. Jest to szansa dla osób, które stały się nieywpłacalne i z różnych przyczyn straciły możliwość spłąty zobowiązań. Na skutek postępowania upadłościowego może dojść do całkowitego oddłużenia bądź redukcji długów... 

Jak wyjść z długów?

Pożyczki "chwilówki" to najgorsze rozwiązanie, żeby spłacić długi. To najlepsza droga do spirali zadłużenia. Jak wyjść z długów? Co robić, gdy nie dajesz rady spłacać rat kredytów, brakuje pieniędzy na opłacanie rachunków. Ugoda z bankiem, konsolidacja kredytów, porozumienie z firmą windykacyjną, upadłość konsumencka to niektóre możliwości uporządkowania finansów ... 

 

Nieruchomości:

Jak sprawdzić stan prawny nieruchomości przed zakupem?

Jeżeli masz w planach zakup mieszkania, domu, działki zacznij od sprawdzenia stanu prawnego nieruchomości. Przed transakcją musisz wiedzieć dokłądnie kto jest właścicielem nieruchomości, czy osoba sprzedająca ma do tego prawo, czy nieruchomość ma uregulowaną sytuację prawną, czy nie ciążą na niej prawa osób trzecich lub jest przedmiotem zajęcia komorniczego …

 

 

Autor: adw. Monika Piech-Balicka
Adwokat od 2004 roku wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi
Założycielka i właścicielka Kancelarii Adwokackiej Moniki Piech-Balickiej