Kancelaria Adwokacka Monika Piech-BalickaBezpieczeństwoZaufanieProfesjonalizmSzybkośćKompetencje
Zadzwoń do nas! 42 633 45 45 502 412 081
Napisz do nas

Apelacja od wyroku rozwodowego


Gdzie i kiedy trzeba złożyć apelację?

Jeśli któryś z małżonków nie jest zadowolony z wyroku rozwodowego wydanego przez sąd pierwszej instancji (sąd okręgowy) i chce go zaskarżyć, może wnieść apelację od wyroku rozwodowego do sądu drugiej instancji. W takiej sytuacji w ciągu tygodnia od ogłoszenia wyroku trzeba wystąpić do sądu o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Po otrzymaniu takiego uzasadnienia wnosi się apelację. Składa się ją do tego samego sądu, który wydał wyrok rozwodowy. Na złożenie apelacji mamy dwa tygodnie od doręczenia wyroku z uzasadnieniem. Jeśli osoba chcąca złożyć apelację nie zażądała sporządzenia uzasadnienia wyroku w ciągu tygodnia od ogłoszenia wyroku, wówczas dwutygodniowy termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do wystąpienia do sądu o uzasadnienie.

zaskarzenie wyroku rozwodowego

Ile kosztuje apelacja?

Jak większość spraw sądowych, również wnosząc apelację w sprawie rozwodowej, należy ją opłacić. Koszt apelacji wynosi 600 zł i trzeba ją wnieść przed złożeniem dokumentów w sądzie.

Co powinna zawierać apelacja?

W apelacji trzeba koniecznie wskazać wyrok, od którego się ją wnosi. Trzeba wyraźnie wskazać czy zaskarża się go w całości czy w części, a także zwięźle przedstawić zarzuty i je uzasadnić. Apelacja powinna zawierać wniosek o zmianę lub uchylenie wyroku. Skarżący musi zaznaczyć w nim zakres żądanej zmiany lub uchylenia.

W apelacji nie można powoływać się na nowe fakty i dowody. Jest o to możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy ich powołanie przed sądem pierwszej instancji nie było możliwe, bądź gdy potrzeba powołania się na nie pojawiła się później.

Gdy wniesiona apelacja spełnia wszystkie wymogi formalne, wówczas sąd pierwszej instancji doręcza ją stronie przeciwnej, a akta sprawy przedstawia niezwłocznie sądowi drugiej instancji. Strona przeciwna w ciągu dwóch tygodni od doręczenia apelacji może wnieść odpowiedź na apelację.

Kto rozpatruje apelację od wyroku rozwodowego?

Apelację w sprawie o rozwód lub separację z orzeczeniem winy rozpoznaje sąd apelacyjny. W rozprawie uczestniczy trzech sędziów zawodowych. Sad rozpoznaje ją tylko w granicach apelacji, a z urzędu bierze pod uwagę jedynie nieważność postępowania, czyli sytuacje, gdy przykładowo droga sądowa nie była dopuszczalna, strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej, albo jej pełnomocnik nie był należycie umocowany. Jeśli sąd apelacyjny uzna, że nowe fakty i dowody strona mogła powołać przed sądem pierwszej instancji, to wówczas może je pominąć.

W postępowaniu apelacyjnym nie można rozszerzyć żądania pozwu ani występować z nowymi roszczeniami.

Jaki może być wynik apelacji?

Zasadą jest, że sąd nie może uchylić lub zmienić wyroku na niekorzyść osoby, która wniosła apelację. Jednak jest od tego wyjątek, gdy strona przeciwna również wniosła apelację.

Na skutek apelacji:

  • sąd apelacyjny ma prawo oddalić apelację, gdy jest bezzasadna lub uwzględnić apelację,
  • uwzgledniając apelację może zmienić zaskarżony wyrok i orzec co do istoty sprawy lub uchylić wyrok,
  • może znieść postępowanie w zakresie dotkniętym nieważnością i przekazać sprawę sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania,
  • gdy pozew ulega odrzuceniu albo zachodzi podstawa do umorzenia postępowania, wtedy sąd  uchyla wyrok i odrzuca pozew albo umarza postępowanie.

Oprócz wskazanych wyżej przypadków wyrok może zostać uchylony, a sprawa przekazana do ponownego rozpoznania, gdy sąd pierwszej instancji nie rozpoznał istoty sprawy lub gdy wydanie wyroku wymagało przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości. W takiej sytuacji w uzasadnieniu wyroku sąd apelacyjny dokonuje oceny prawnej i zamieszcza wskazania co do dalszego postępowania. Ocena i wskazania wiążą sąd pierwszej instancji oraz drugiej instancji przy ponownym rozpoznaniu sprawy.

Czy można cofnąć apelację?

Strona, która wniosła apelację, ma prawo ją wycofać. Wtedy sąd drugiej instancji rozpoznaje sprawę na posiedzeniu niejawnym. Gdy sprawa powróci do sądu pierwszej instancji, ten powinien rozpoznać ją w innym składzie. W sprawach rozwodowych i o separację od wyroku sądu apelacyjnego skarga kasacyjna jest niedopuszczalna.

Kiedy sąd odrzuci apelację?

Jeśli apelacja zostanie wniesiona po upływie terminu, apelacja nie została opłacona lub uzupełniona w wyznaczonym terminie, odrzuci ją już sąd pierwszej instancji (na niejawnym posiedzeniu), do którego wpłynie apelacja.

Czy apelację można wnieść samodzielnie?

Nie ma co prawda ograniczeń co do samodzielnego złożenia apelacji od wyroku rozwodowego, ale trzeba pamiętać, że niesie to za sobą ważne konsekwencje. Należy bardzo dokładnie sprecyzować swoje żądania, które mają być objęte apelacją. W postępowaniu apelacyjnym nie można rozszerzyć żądania pozwu ani występować z nowymi roszczeniami. Sąd drugiej instancji nie będzie się zajmował kwestiami nie będącymi przedmiotem apelacji. Rozstrzygnięcie sądu apelacyjnego jest wiążące i w sprawach rozwodowych i o separację od wyroku sądu apelacyjnego skarga kasacyjna jest niedopuszczalna.

Złożenie apelacji najczęściej zleca się adwokatowi, który prowadził sprawę rozwodową. Jest to uzasadnione, ponieważ to on zna najlepiej wszelkie aspekty tej sprawy. Oczywiście istnieje możliwość wyznaczenia do apelacji innego pełnomocnika, jeśli adwokat prowadzący sprawę rozwodową nie spełnił oczekiwań.

 

 
Autor: adw. Monika Piech-Balicka
Adwokat od 2004 roku wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi
Założycielka i właścicielka Kancelarii Adwokackiej Moniki Piech-Balickiej