Kancelaria Adwokacka Monika Piech-BalickaBezpieczeństwoZaufanieProfesjonalizmSzybkośćKompetencje
Zadzwoń do nas! 42 633 45 45 502 412 081
Napisz do nas

Cennik

 • Ile kosztuje adwokat?

  Wysokość wynagrodzenia za poradę prawną lub prowadzenie sprawy ustalana jest podczas indywidualnej rozmowy z klientem na podstawie oceny stanu faktycznego, potrzeb i oczekiwań klienta oraz analizy dokumentacji dotyczącej sprawy.

  Cena usługi prawnej uzależniona jest zakresu i rodzaju świadczonej pomocy prawnej. Wysokość wynagrodzenia zależy przede wszystkim od przewidywanego nakładu pracy adwokata i pracowników kancelarii. Wpływ na wynagrodzenie ma złożoność sprawy, ilość czasu koniecznego na zapoznanie się ze sprawą i zgromadzenie wymaganej dokumentacji, a także forma pomocy prawnej.

  Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z kancelarią w celu przekazania informacji, na podstawie których będzie można oszacować koszt porady prawnej oraz prowadzenia sprawy.

 • Systemy rozliczeń

  System wynagrodzenia kwotowego

  Stosowany względem klientów indywidualnych gdzie stosuje się stawki obliczane na podstawie wartości przedmiotu sporu lub indywidualnej wycenie danego zagadnienia prawnego. Cena usługi prawnej za realizację zlecenia, z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów, ustalana jest indywidualnie z klientem. System ten jest stosowany w sprawach, w których można określić zakres prac i ich wymiar czasowy.

  System rozliczenia godzinowego

  Wysokość wynagrodzenia zależy od ilości czasu poświęconego na realizację zlecenia i stopnia trudności sprawy. System ten jest stosowany głównie przy stałej obsłudze prawnej oraz w sytuacjach, gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu i pracochłonności sprawy. Wynagrodzenie wypłacane jest po przedstawieniu szczegółowego wykazu wykonanych czynności z określeniem poświęconego na nie czasu.

  System wynagrodzenia zryczałtowanego

  System stosowany w przypadku obsługi firm. Okresowy tygodniowy, miesięczny, ustalany w oparciu o zakres potrzeb deklarowanych przez klienta z uwzględnieniem szacunkowego czasowego zaangażowania kancelarii adwokackiej. Możliwe jest też korzystanie ze stałej, długofalowej obsługi prawnej opartej na warunkach ustalonych w umowie o współpracy.

 • Adwokat z urzędu

  Dla osób, których nie stać na samodzielne zapłacenie kosztów adwokackich istnieje możliwość uzyskania tzw. „adwokata z urzędu”. Możliwość ta zarezerwowana jest dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, których nie stać na opłacenie usług adwokata, a sytuacja z uwagi na stopień trudności i skomplikowania sprawy lub chorobę psychiczną strony wymaga, aby w danej sprawie występował profesjonalny pełnomocnik.

  Jak bezpłatnie uzyskać pomoc prawną adwokata przy prowadzeniu sprawy sądowej?

  Aby uzyskać pomoc adwokata z urzędu należy złożyć odpowiedni wniosek. Wniosek taki należy złożyć w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy. Osoba fizyczna, która nie ma miejsca zamieszkania w siedzibie sądu, w którym sprawa się toczy, może złożyć wniosek w sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Sąd ten niezwłocznie prześle przedmiotowy wniosek pod właściwy adres.

  Podstawą przyznania adwokata z urzędu jest przede wszystkim stan majątkowy wnioskodawcy, który uniemożliwia mu ponoszenie wydatków na profesjonalnego pełnomocnika bez uszczerbku dla utrzymania siebie i rodziny. Należy zatem dołączyć do wniosku oświadczenie obejmujące dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania, które powinny być potwierdzone odpowiednimi dokumentami np.: odcinek renty, zaświadczenie o zarobkach, wypełniony druk PIT. Wniosek o adwokata z urzędu najlepiej złożyć wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych. Można to uczynić na piśmie lub ustnie do protokołu podczas rozprawy w sądzie. Sąd może odebrać od osoby fizycznej przyrzeczenie, że złożone oświadczenie jest prawdziwe i rzetelne. Może się okazać, że gdy sąd nabierze wątpliwości co do rzeczywistego stanu majątkowego wnioskującego, może zarządzić odpowiednie dochodzenie.

  Wniosek może być złożony w każdym momencie toczącego się postępowania. Nie ma też przeszkód, aby wniosek o ustanowienie adwokata z urzędu został złożony do sądu jeszcze przed wytoczeniem sprawy. Wtedy odpowiedni pozew lub wniosek z zachowaniem wymogów proceduralnych złoży już wyznaczony adwokat.

  Złożenie wniosku o ustanowienie adwokata z urzędu jest wolne od opłaty sądowej.

  Czy można wskazać konkretnego adwokata do prowadzenia sprawy z urzędu?

  W większości przypadków sąd zwraca się o wyznaczenie adwokata z urzędu do właściwej okręgowej rady adwokackiej wydając stosowne postanowienie. Okręgowa Rada Adwokacka wyznacza adwokata niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie dwóch tygodni zawiadamiając o tym sąd, wskazując imię i nazwisko wyznaczonego adwokata oraz jego adres do doręczeń (adres siedziby kancelarii adwokackiej). Ustanowienie adwokata przez sąd jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa procesowego.

  Można jednak samemu wybrać adwokata (np. z polecenia), z pomocy którego chcemy skorzystać i imiennie wskazać go we wniosku. Najlepiej jednak przed złożeniem wniosku udać się do kancelarii adwokackiej w celu uzgodnienia z wybranym adwokatem, czy zgodzi się on poprowadzić sprawę i podejmie się reprezentacji w postępowaniu sądowym jako pełnomocnik z urzędu.

  Kto płaci wynagrodzenie adwokatowi z urzędu?

  Adwokatowi z urzędu czyli wyznaczonemu przez sąd pełnomocnikowi należy się wynagrodzenie za świadczoną pomoc prawną, które płaci Skarb Państwa lub przeciwnik procesowy strony ubiegającej się o bezpłatną pomoc prawną po prawomocnym zakończeniu sprawy.

  Bezpłatne porady prawne

  Kancelaria Adwokacka Monika Piech-Balicka bierze udział w ogólnopolskiej akcji „Bezpłatne porady adwokackie” organizowanej  przez Naczelną Radę Adwokacką. Akcja ma na celu edukację prawną społeczeństwa, co ma przyczynić się do popularyzacji korzystania z pomocy adwokata nie tylko w postępowaniu przed sądem, ale także przy udzielaniu pomocy prawnej na co dzień, a także szerzenia dostępu do usług prawnych dla osób najuboższych. Porady prawne udzielane są w siedzibie Kancelarii przy. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 17 lok. 2 w terminach wskazywanych w akcji informacyjnej w mediach oraz w aktualnościach.

   

   

  adw. Monika Piech-Balicka
  Adwokat od 2004 roku wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi
  Założycielka i właścicielka Kancelarii Adwokackiej Moniki Piech-Balickiej