Kancelaria Adwokacka Monika Piech-BalickaBezpieczeństwoZaufanieProfesjonalizmSzybkośćKompetencje
Zadzwoń do nas! 42 633 45 45 502 412 081
Napisz do nas

Rozwód z orzeczeniem o winie


Sprawy rozwodowe z orzeczeniem o winie

Wnosząc pozew o rozwód, trzeba podjąć decyzję czy sąd ma ustalić, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia, czy ma odstąpić od orzekania o winie. Na podstawie art. 57 § 1 k.r.o. sąd w sprawie rozwodowej ma obowiązek ustalić kto jest winny rozkładu pożycia małżeńskiego, w związku z tym tylko na zgodny wniosek stron musi od tego odstąpić.

Rezygnacja małżonków z ustalania winy ma skutki takie jakby żaden z nich nie ponosił winy. Ustalenie przez sąd winy oraz czy ponosi ją wyłącznie jeden małżonek czy oboje, ma wpływ na:

 • decyzję sądu o orzeczeniu rozwodu
 • długość toczącego się postępowania, ponieważ ustalenie winy wiąże się z koniecznością przeprowadzenia wnikliwego  postępowania dowodowego, przesłuchaniem świadków, analizowaniem postaw i zachowań małżonków, często w czasie wieloletniego związku
 • zakres obowiązku alimentacyjnego między rozwiedzionymi małżonkami
 • wysokość kosztów procesu
 • kto zostanie obciążony kosztami procesu

O winie za rozkład pożycia małżeńskiego można mówić, gdy małżonek przez swe działania lub zaniechania, naruszając obowiązki wynikające z przepisów oraz naruszając zasady współżycia społecznego prowadzi do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia. Chodzi przede wszystkim o obowiązki wskazane w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, takie jak obowiązek wzajemnej pomocy i obowiązek wierności oraz łożenia na utrzymanie rodziny.

Najczęstsze zawinione zachowania prowadzące do rozkładu pożycia małżeńskiego to:

 • urządzanie awantur
 • bicie małżonka
 • zdrada
 • nadużywanie alkoholu
 • uchylanie się od pracy
 • uchylanie się od płacenia na dom i dzieci

Rozwód z orzeczeniem o winie może nastąpić z winy męża, żony, albo z winy obu stron. W praktyce sądowej często się zdarza, że powód wskazuje drugiego małżonka jako wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego, natomiast po przeprowadzeniu postępowania sąd orzeka, że do rozwodu doszło z winy obu stron. Przy ustalaniu winy nie jest istotne, który z małżonków był bardziej winny. Jeśli zawiniły obie strony, sąd orzeknie rozwód z winy obu małżonków. Nawet jeśli jeden z małżonków dopuścił się wielu przewinień prowadzących do rozkładu pożycia, a drugi małżonek tylko jednego, nawet o znacznie mniejszej wadze, tak czy inaczej, musi być uznany za współwinnego.

Przykłady dotyczące orzeczenia o winie za rozkład pożycia małżeńskiego pochodzące z orzeczeń sądowych:

 • jeśli mąż dopuszcza się wobec żony do rękoczynów i używa gróźb karalnych, to jej wyprowadzenie się z domu nie może być uznane za przyczynę rozkładu pożycia
 • odmawianie współżycia fizycznego przez małżonkę, nad którą mąż się znęcał, nie stanowi zawinionej przez nią przesłanki rozkładu pożycia małżeńskiego
 • związek jednego z małżonków z innym partnerem w czasie trwania małżeństwa lecz po wystąpieniu zupełnego i trwałego rozkładu pożycia między małżonkami, nie daje podstawy do przypisania temu małżonkowi winy za ten rozkład
 • zdrada narusza normy moralne i jest przejawem rażącej nielojalności wobec współmałżonka, małżonek dopuszczający się zdrady z reguły bywa uznany za winnego rozkładu pożycia

Warto zaznaczyć, że dla oceny winy ważne jest tylko zachowanie małżonków poprzedzające trwały i zupełny rozpad małżeństwa.

Wniosek o zaniechanie orzekania o winie każdy z małżonków może cofnąć, dopóki rozwód z orzeczeniem o winie nie został prawomocnie orzeczony. W praktyce oznacza to, że jest dopuszczalne również w postępowaniu apelacyjnym.

Zamieszczone wyżej informacje są tylko bardzo pobieżnym streszczeniem podstawowych przepisów dotyczących spraw rozwodowych. Trzeba pamiętać, że każdy przypadek jest indywidualny i należy do niego zastosować odrębne przepisy wraz z ich intepretacją. Właściwą i skuteczną linię obrony można wypracować jedynie na podstawie wnikliwej analizy danego przypadku i dokumentów. Można tego dokonać jedynie podczas indywidualnej rozmowy, podczas której adwokat w Łodzi wyspecjalizowany w sprawach rozwodowych wyjaśni wszelkie przepisy, które będą miały zastosowanie w danym przypadku.

W trakcie sprawy rozwodowej oprócz samego rozwiązania małżeństwa trzeba jeszcze uregulować kwestię władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem oraz alimentów na rzecz dziecka lub ewentualnie alimentów od byłego małżonka.

 

Autor: adw. Monika Piech-Balicka
Adwokat od 2004 roku wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi
Założycielka i właścicielka Kancelarii Adwokackiej Moniki Piech-Balickiej