Kancelaria Adwokacka Monika Piech-BalickaBezpieczeństwoZaufanieProfesjonalizmSzybkośćKompetencje
Zadzwoń do nas! 42 633 45 45 502 412 081
Napisz do nas

Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną


Kiedy można ustanowić rozdzielność majątkową z datą wsteczną?

Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną może być ustanowiona wyłącznie z ważnych powodów. Rozdzielność majątkową z datą wsteczną ustanawia się np., gdy jeden z małżonków opuścił rodzinę, udał się za granicę i nie utrzymuje żadnych relacji z drugim małżonkiem i rodziną, nie wykazuje zainteresowania życiem osobistym i sytuacją materialną małżonka. Ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną ma na celu ochronę interesów rodziny przed długami małżonka, skutkami trwonienia przez niego majątku na skutek uzależnienia od alkoholu, narkotyków czy hazardu.

 rozdzielność majątkowa z datą wsteczną

Kiedy można ustanowić rozdzielność majątkową z datą wsteczną?

Jak wspomnieliśmy ustanowienie ustroju rozdzielności majątkowej z datą wsteczną jest zasadne jedynie w wyjątkowych sytuacjach, gdy wymaga tego dobro rodziny lub współmałżonka.

Sądy orzekają rozdzielność rzadko i tylko wtedy, gdy wystąpią ku temu szczególnie ważne okoliczności. Chodzi o ważne powody natury majątkowej lub wytworzenie sytuacji, w której wykonywanie zarządu przez każdego z małżonków nad wspólnym majątkiem jest niemożliwe lub znacznie utrudnione.

Do najczęstszych powodów ustanowienia rozdzielności majątkowej z datą wsteczną należą:

  • trwonienie wspólnego majątku przez jednego małżonka
  • powodowanie uszczerbku w majątku wspólnym
  • hulaszczy tryb życia
  • alkoholizm, uzależnienie od narkotyków, hazardu
  • rażąco niegospodarne działanie mające wpływ na losy współmałżonka i rodziny
  • zaciąganie długów, które mogą być egzekwowane z majątku wspólnego
  • nieprzyczynianie się do powiększenia majątku wspólnego przez uchylanie się od pracy
  • zatrzymanie majątku wspólnego dla siebie
  • niedopuszczanie drugiego współmałżonka do korzystania z majątku wspólnego
  • separacja faktyczna, która uniemożliwia współdziałanie małżonków w zarządzaniu majątkiem wspólnym

Zbadanie i wykazanie tych okoliczności wymaga dużej ostrożności i wnikliwości. Szczególna ostrożność w analizie ważnych powodów do ustanowienia rozdzielności wymaga sytuacja, gdy między małżonkami występuje znaczna dysproporcja w zarobkach lub gdy żądanie ustanowienia rozdzielności majątkowej jest skierowane przeciwko małżonkowi, który przyczynia się do zaspokajania potrzeb rodziny osobistymi staraniami o wychowanie dzieci oraz pracą we wspólnym gospodarstwie domowym.

 

Z jaką datą można ustanowić rozdzielność majątkową?

Rozdzielność majątkowa w normalnych okolicznościach powstaje z dniem wydania wyroku sądowego. W wyjątkowych przypadkach, omówionych powyżej, sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu (art. 52 § 2 k.r.o). Na podstawie wnikliwej analizy faktów, sąd może określić w wyroku dzień, w którym małżonkowie przestali prowadzić wspólne gospodarstwo domowe, zerwane zostały między nimi więzi uczuciowe , fizyczne i ekonomiczne. Nastąpiła separacja faktyczna, a w związku z tym, niemożliwe stało się współdziałanie w zarządzie majątkiem wspólnym.
Cały czas mówimy oczywiście o rozdzielności majątkowej w trakcie małżeństwa. Uprawomocnienie się wyroku rozwodowego wyłącza możliwość ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej, ponieważ wskutek ustania małżeństwa, automatycznie ustaje wspólność majątkowa.

 

Czy rozdzielność majątkową z datą wsteczną można ustanowić u notariusza?

Nie ma możliwości ustanowienia rozdzielności majątkowej z datą wsteczną w formie aktu notarialnego u notariusza. Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną może być ustanowiona jedynie przed sądem. Sprawami o ustanowienie rozdzielności majątkowej zajmują się sądy rejonowe bez względu na wartość przedmiotu sporu. Z żądaniem takim ustanowienia rozdzielności może wystąpić jeden z małżonków.

 

Podsumowanie

Istnieje możliwość ustanowienia rozdzielności majątkowej z datą wsteczną.

Aby ustanowić rozdzielność z datą wsteczną konieczne jest zaistnienie ważnych okoliczności.

Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną może być ustanowiona jedynie przed sądem. Nie ma możliwości załatwienia tego u notariusza.

Sąd orzeka o rozdzielności majątkowej z datą wsteczną rzadko i wyjątkowo, gdy wymaga tego dobro rodziny lub współmałżonka.

Przy ustanawianiu rozdzielności z datą wsteczną sąd musi brać pod uwagę nie tylko interes rodziny, interes każdego z małżonków, ale też interesy ewentualnych wierzycieli.

 

 
Autor: adw. Monika Piech-Balicka
Adwokat od 2004 roku wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi
Założycielka i właścicielka Kancelarii Adwokackiej Moniki Piech-Balickiej