Kancelaria Adwokacka Monika Piech-BalickaBezpieczeństwoZaufanieProfesjonalizmSzybkośćKompetencje
Zadzwoń do nas! 42 633 45 45 502 412 081
Napisz do nas

Mediacje


Mediacje 

Nie każdy konflikt, karny, cywilny, czy rodzinny musi znaleźć swój finał w sądzie. Z doświadczenia wiemy, że większość problemów można rozwiązać polubownie. Bez zbędnego eskalowania problemu i kierowania na drogę sądową. Zwykle w konflikcie najgorsi są sami uczestnicy, którymi kierują negatywne emocje przysłaniające im rzeczywisty problem, jego skalę i przyczyny. W większości przypadków problemy można rozwiązać poprzez zwykłą rozmowę. Najczęściej jednak ludzie trafiają do nas na etapie, gdy wzajemne porozumienie jest już bardzo utrudnione bądź niemożliwe. W takich sytuacjach pomocne jest nawiązanie dialogu z udziałem mediatora, który pomoże doprowadzić do spotkania, zapanuje nad emocjami uczestników i doprowadzi do wypracowania rozwiązania satysfakcjonującego obie strony konfliktu.
 
 
 

Co to jest mediacja? 

Mediacja jest próbą ugodowego rozwiązania problemu. Celem mediacji jest wypracowanie rozwiązania konfliktu satysfakcjonującego obie strony (tzw. win-win situation). Podczas mediacji nie ustala się kto ma rację. Mediacje Łódź mają formę dobrowolnych negocjacji przy udziale osoby mediatora. Mediator działa bezstronnie, wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające podczas rozmów napięcia i pomaga wypracować kompromis. Mediator jest osobą neutralną wobec konfliktu stron. Zastosowanie mediacji jest możliwe we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody. 
 

Co może być przedmiotem mediacji? 

Przedmiotem mediacji mogą być: 
 • sprawy o zapłatę 
 • zniesienie współwłasności 
 • sprawy pracownicze 
 • rozwiązanie lub niewykonanie umowy 
 • podział majątku dorobkowego 
 • dział spadku 
 • sprawy rodzinne (o rozwód, seprację, ustalenie kontaktów z dzieckiem) 
 • sprawy dotyczące sporów sąsiedzkich
 

Jak sprawa trafia do mediacji? 

Mediacja może być prowadzona przed wniesieniem sprawy do sądu (mediacja pozasądowa), albo po wszczęciu postępowania - na podstawie postanowienia sądu. Zawsze jednak warunkiem podjęcia mediacji jest zgoda stron. Wniosek o mediacje może złożyć każda ze stron i może to zrobić na każdym etapie postępowania. Do mediacji wyznaczany jest mediator, którego może wytypować sąd, bądź strony wybiorą go samodzielnie. 
 

Jak przebiega mediacja? 

Gdy strony zdecydują się na mediacje w Łodzi, po otrzymaniu postanowienia sądu, wyznaczony mediator kontaktuje się ze stronami i ustala z nimi termin i miejsce spotkania. Na wstępie mediator wyjaśnia zasady oraz cel mediacji. Mediator ma obowiązek zapytać uczestników mediacji o zgodę na ich podjęcie. Mediacje mogą być prowadzone przy udziale mediatora i wszystkich stron jednocześnie, bądź mediatora i każdej ze stron osobno. Na każdym etapie negocjacji, strony mogą zrezygnować z udziału w mediacjach. Owocna mediacja kończy się zawarciem ugody, którą podpisują strony. Mediator zaś na koniec spotkania sporządza protokół, w którym opisuje przebieg i efekty bez ocen i stanowisk stron. Taki komplet dokumentów (ugoda i protokół) składane są do sądu do zatwierdzenia. 
 

Główne zasady mediacji 

 1. Mediacja jest zawsze dobrowolna. Nie można nikogo zmusić do mediacji. Obie strony muszą się zgodzić na udział w mediacjach i zawsze mogą zrezygnować z udziału w mediacji. Zawsze panuje zasada dobrowolności. 
 2. Mediacje są bezstronne. Strony mediacji mają zawsze równe prawa i podczas mediacji zawsze są traktowane jednakowo. Mediator nigdy nie ocenia stron. 
 3. Mediacje są poufne. Przebieg i rezultaty mediacji są objęte tajemnicą. Dodatkowo w przypadku mediatora, który jest jednocześnie adwokatem, mediacje podlegają ochronie tajemnicą zawodową adwokatów. 
 4. Mediator jest neutralny. Mediator nie może narzucać stronom żadnego rozwiązania, nie może wysuwać propozycji rozwiązania problemu. Zadaniem mediatora jest doprowadzenie do sytuacji, w której strony same wypracują rozwiązanie problemu. 
 5. Mediator musi być zaakceptowany przez obie strony. Podczas mediacji muszą być przestrzegane zasady wypracowane i zaakceptowane przez obie strony. Wynik mediacji również. 

Jakie są zalety mediacji? 

 1. Mediacja ma na celu porozumienie. W przypadku mediacji nie ma strony wygranej i przegranej, tak jak jest w przypadku procesu sądowego. 
 2. Mediacja pozwala na wspólne wypracowanie kompromisu, a co za tym powoduje, że strony czują się odpowiedzialne za efekt negocjacji i łatwiej wywiązują się z uzgodnień. 
 3. Mediacje mają na celu znalezienie prawdziwej przyczyny i trwałą likwidację konfliktu. 
 4. Mediacja daje stronom możliwość decydowania o efekcie negocjacji. Tutaj nie decyduje sąd tylko sami uczestnicy. 
 5. Mediacje pozwalają uniknąć procesu sądowego lub znacznie skracają czas postępowania.
 6. Mediacje są tańsze niż proces sądowy.

Mediacje mają prowadzić do ugody 

Celem mediacji jest ugodowe rozwiązanie problemu. Wypracowanie kompromisu. Jeśli strony dojdą przy udziale mediatora do porozumienia, zawarta w drodze mediacji ugoda, by zyskała moc ugody sądowej, wymaga zatwierdzenia przez sąd. Dopiero wtedy wywoła skutki równoznaczne z ugodą zawartą przed sądem. Aby zatwierdzić ugodę, należy do sądu złożyć wniosek o zatwierdzenie ugody. Wniosek taki może złożyć każda ze stron bądź wspólnie. Ugoda zatwierdzana jest na postępowaniu niejawnym. Strony nie muszą się stawić na posiedzeniu. Otrzymują tylko odpis orzeczenia. 
 

Jakie są koszty mediacji? 

W przypadku, gdy strony same zgłaszają się do mediacji, bez skierowania sądu, koszty mediacji wynikają z cenników poszczególnych ośrodków i określone są w umowie o mediację, jaką strony zawierają z mediatorem (lub ośrodkiem). 
Koszty mediacji toczącej się na skutek skierowania przez sąd określone są w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2016r. poz. 921). 
Koszty mediacji karnej i z nieletnim sprawcą czynu karalnego pokrywa w całości Skarb Państwa. Natomiast jeśli strony same zgłosiły się do mediatora (bez skierowania sądu, prokuratora lub policji), to one pokrywają koszty mediacji. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia za mediację jest ustalana przez strony i mediatora przed rozpoczęciem mediacji.
 

Mediator adwokat Monika Piech-Balicka

Informujemy, ze adwokat Monika Piech-Balicka Łódź uzyskała uprawnienia i tytuł MEDIATORA potwierdzone Certyfikatem nr 275 wystawionym przez Centrum Mediacyjne Przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. 
 
 
 
 
Autor: adw. Monika Piech-Balicka
Adwokat od 2004 roku wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi
Założycielka i właścicielka Kancelarii Adwokackiej Moniki Piech-Balickiej